A Biztosítók 2013. január 01-tõl kezdõdõen díjakat már nem csak évente egy alkalommal, hanem évközben is megjeleníthetnek. Fõ szabályként azt kell tudni, hogy adott Biztosítónak az új díjakat minden megjelenéskor a kockázatviselés kezdete elõtt 60 nappal kell meghírdetni. Az új díjak azokra a szerzõdõkre, leendõ szerzõdõkre fognak vonatkozni, akik biztosítási évfordulója az életbelépés napja, vagy egy azt követõ idõpont.

A Biztosítók az új díjakat saját honlapjukon, illetve a Felügyelet (MNB) honlapján is meg kell, hogy jelenítsék.

A biztosítási díjat a Társaságok egyéni kalkuláció alapján állapítják meg, mégis elmondható, hogy több olyan elem is van, melyet áltatánosságban figyelembe vesznek a díj meghatározásakor (például a teljesség igénye nélkül: a szerzõdõ életkora, a jogosítvány megszerzésének éve, a területi besorolás, a gépkocsi fajtája, típusa, teljesítménye, a használat jellege, elmúlt idõszak károkozásai).


A díj meghatározása

Azt, hogy mi alapján határozzuk meg egy Gfb esetében a díjat az is meghatározza, hogy milyen tartammal kötjük meg azt.

A határozott tartammal megkötött biztosítási szerzõdések esetében a tartam kezdõnapját, a határozatlan tartamúak esetében pedig a vonatkozó biztosítási idõszakot kell figyelembe venni. Ezt követõen a biztosítási díjat a kockázatviselés megszûnéséig kell fizetni.

Szintén díjmeghatározó, hogy az alap biztosítási fedezet mögé milyen egyéb szolgáltatásokat vásárol a szerzõdõ.

Abban az esetben, ha a biztosítási díjat egy olyan kockázat esetében határozzuk meg, mely korábban díj nemfizetés miatt szûnt meg, akkor a biztosítási díjhoz a Fedezetlenségi díj is hozzászámításra kerül. A fedezetlenségi díjat az a Biztosító határozza meg és szedi be, akivel a szerzõdõ a megszûnt Gfb után szerzõdést köt. A Fedezetlenségi díj a Kártalanítási Számla kezelõjéhez fog kerülni.

Tudni kell továbbá azt  is, hogy a 2012. január 01-vel bevezett baleseti adó nem csak a biztosítási díjat, hanem a fedezetlenségi díjat is terheli.

Akkor, ha a beszedett Fedezetlenségi díjon és az új biztosítás díján kívül még a korábbi szerzõdésbõl is elmaradása van a szerzõdõnek, akkor az Õ befizetéseibõl elõször a Fedezetlenségi díj, majd a díjelmaradás (plusz azok adótartalma) kerül rendezésre és ezt követõen a megmaradó összeg kerül levonásra az új biztosítási szerzõdésre esedékes díjként, annak adótartalmával együtt.


Díjak módosulása és a biztosítási évforduló

A határozott szerzõdések biztosítási díja a tartam alatt nem változtatható. A határozatlan szerzõdésekre ez a szabály szintén igaz. Még akkor is, ha év közben a szerzõdést érintõ körülmények (gondolva itt jellemzõen a károkozás(ok)ra) megváltoznak. A Biztosító a károkozások negatív hatását(ait) csak a következõ idõszakban érvényesítheti.

A Biztosító a szerzõdõt az évforduló elõtt legalább 50 nappal köteles tájékoztatni a következõ idõszak díjáról. Ha ezt a díjat az Ügyfél elfogadja, akkor a biztosítás a következõ évben a tájékoztatás szerinti díjjal folytatódik, ha nem, akkor pedig a biztosítási évfordulót megelõzõ, legkésõbb 30. napig felmondhatja a szerzõdést.

Lényeges szempont a biztosítás évfordulójának meghatározása. A szabályozás 2010. január 01-tõl megváltozott. Évfordulónak a tulajdonszerzés, vagy üzembentartói jogviszony szerzés  napját kell tekinteni. Azon jármûvek esetében, melyeknél a tulajdonosi, vagy üzembentartói jogviszony változatlan a 2010. január 01-i állapothoz képest, esetükben a biztosítási évforduló január 01-e.


Biztosítás megkötése díj nemfizetéssel történõ megszûnést követõen

A biztosítás díj nemfizetéssel történõ megszûnését követõen lényeges kérdés, hogy hol köthetõ meg újra a Gfb szerzõdés. Itt két esetet kell megvizsgálni, de mindkét esetben az a fõ szabály, hogy a szerzõdés milyen biztosítási évfordulóval rendelkezik.

Amennyiben a biztosítási évfordulón belül kerül újrakötésre a szerzõdés, akkor annál a biztosítónál kell újrakötni, ahol az elõzõ szerzõdés megszünt.

Példa: Az Ügyfél a gépkocsiját 2010. december 08-án vásárolta (évforduló december 08). Ekkor megkötötte "X" Biztosítónál a Gfb-t. A szerzõdést díj nemfizetés miatt 2011. április 01-vel törölték, melyet 2011. július 09-én újra megköt. Ekkor Fedezetlenségi díjat fizet a 2011. április 01. utáni respiró idõ végétõl (60 nap) a július 09-ig, majd szintén az "X" Biztosítónál újra megköti a Gfb-t 2011. július 09-i kockázatviselési kezdettel.

Amennyiben a biztosítási évfordulón túl szerez tudomást arról, hogy a biztosítása törlésre került, akkor megváltoztathatja a korábbi Biztosítót egy másik Biztosítóra.

Példa: Az Ügyfél a gépkocsit 2009. december 15-én vásárolta (évforduló január 01.). Ekkor a Gfb-t "X" Biztosítónál kötötte meg. A biztosítási szerzõdés 2010. november 05-én díj nemfizetéssel megszûnik, melyrõl 2011. április 03-én szerez tudomást. Mivel évforduló (január 01-e) elõtt szûnt meg a szerzõdés és az újrakötés az évforduló után történik, ezért választhat, hogy melyik Biztosítótársaságnál köt újra szerzõdést úgy, hogy a 2010. november 05-tõl kezdõdõ respiró idõszak végétõl 2011. április 03-ig a Fedezetlenségi díjat megfizeti.


A biztosítási díj megfizetése

A biztosítás halasztott díjjal és azonnali elsõ díj megfizetéssel is köthetõ. Lényeges dolog azonban a halasztott díjjal megkötött biztosításoknál, hogy a megkötést követõen legkésõbb a 30. napon a díjat meg kell fizetni.

Ha a szerzõdés létrejötte után megjáró rendszeres díj nem kerül megfizetésre, az esedékességtõl számított 30. nap elteltével, abban az esetben a Biztosító felszólítást küld az Ügyfél részére, hogy az esedékességtõl számított 45 napon belül (póthatáridõ) a díjat fizesse meg, ellenkezõ esetben a biztosítás az esedékességtõl számított 60. napon díj nemfizetéssel megszûnik.