A biztosítás létrejöttének legfontosabb alapja, hogy a jármûvek üzemeltetése -mint veszélyes üzem- során bekövetkezõ jogellenes károkozások megtérítését ne a károkozónak kelljen teljes mértékben megfizetni, hanem Õt mentesítve üzleti, biztosítási alapokra helyezzék a kockázatkezelést.


Biztosítási esemény

A Biztosító a biztosítási szerzõdésben megjelölt gépjármû üzemeltetése során a másoknak okozott károkat téríti meg, azon megalapozott kártérítési igények alapján, amelyet a jogellenesen károkozó biztosítottal szemben támasztanak.


A biztosítás nem terjed ki

Arra a kárra mely:
 


A Biztosító helytállásának igénybevétele

A káreseményt követõen a károkozó és a károsult kötelezettségei eltérnek egymástól.

A károkozó a saját Biztosítójánál 5 munkanapon belül köteles a káreseményt és annak lényeges körülményeit bejelenteni.

A károsult a káresemény, vagy az arról való tudomásszerzést követõen a károkozó Biztosítójánál 30 napon belül köteles bejelenteni, minden lényeges körülmény megadása mellett.

Ha a károkozó nem rendelkezik érvényes felelõsségbiztosítással akkor a károsult a káreseményt bármely olyan Biztosítónál bejelentheti, aki foglalkozik Gfb-vel, azonban célszerû ebben az esetben a saját felelõsségbiztosítóhoz furdulni.

Ebben az esetben a kártérítést a Magyar Biztosítók Szövetsége által kezelt Kártalanítási Számláról fogja megkapni a károsult.

Ha a károkozó kiléte nem ismert (ismeretlen elkövetõ), abban az esetben a károsult a területileg illetékes Rendõrhatósághoz fordulhat, aki nyomozást kezd meg ismeretlen tettes ellen.

A nyomozás kimenetelétõl függõen:
 


Elévülés

A Gfb szerzõdés alapján érvényesített követelések esetében:

3 év az elévülési idõ, ha a veszélyes üzem mûködésébõl eredõ károkért való felelõsség szabályait kell alkalmazni.

5 év az elévülési idõ, ha a felelõsség általános szabályait kell alkalmazni.