A cascó biztosításban alkalmazott kedvezmények közül néhány:
 


Bónusz rendszer

A casco biztosítás esetében is van bónusz rendszer, bár ez jelentõsen eltér a Gfb módozatnál megismertektõl.

A bónuszosztály megállapításának szabályai újként belépõ számára

Ha a szerzõdõnek már korábban is volt a biztosított gépjármûvel azonos jármûfajtára töréskárra szóló biztosítása, és az a jelenlegi szerzõdés kockázatkezdetét megelõzõen egy évnél nem régebben szûnt meg  és a megszûnés oka nem töréskár vagy díjnemfizetés , a Biztosító a szerzõdés megszûnése elõtti kármentes idõszakot beszámítja az új szerzõdés bónuszosztályának  megállapításánál.

Ha a szerzõdõ a szerzõdéskötés idõpontjában az adott Biztosítónál, mint korábbi szerzõdõ, már rendelkezik a biztosított gépjármûvel azonos jármûfajtára érvényes %u2013 töréskárra is kiterjedõ %u2013 casco biztosítással, és e biztosítás kármentessége alapján díjkedvezményre jogosult, lehetõsége van választani, hogy az elõzõ szerzõdésében elért kármentes idõtartamot melyik casco szerzõdésén kívánja érvényesíteni.

A rendszerbe újként belépõ, a kármentességrõl igazolással nem rendelkezõ szerzõdõ induló bónuszosztálya C1. A szerzõdõ csak egy jogcímen jogosult a bónusz figyelembevételére. Ha egyidejûleg több feltétel is teljesül, a szerzõdõre kedvezõbb bónuszosztályt kell alkalmazni.

Ha a szerzõdõ más biztosítónál kötött casco biztosításban elért kármentesség alapján kívánja a bónuszt igénybe venni, az errõl szóló igazolást az ajánlat aláírásától számított 90 napon belül kell a Biztosítónál bemutatnia. A biztosító ebben az esetben a kedvezményes díjat visszamenõleges hatállyal, a kockázatviselés kezdetétõl alkalmazza.


A bónuszosztály változása a szerzõdés tartama alatt

Ha a biztosított valamelyik biztosítási évben nem vett igénybe törésbiztosítási szolgáltatást, a szerzõdés bónuszosztálya a következõ biztosítási évben eggyel emelkedik. A legmagasabb bónuszosztály C6.

Ha a biztosított valamelyik biztosítási évben egy alkalommal vett igénybe törésbiztosítási szolgáltatást, a bónuszosztály a következõ biztosítási évben kettõvel, két alkalommal igénybe vett szolgáltatás esetén négy, három alkalom esetén hat osztállyal csökken, de legfeljebb C0 osztály lesz. A bónuszjogosultság szempontjából a Biztosító töréskárra teljesített bármilyen összegû kifizetése a szolgáltatás igénybevételének minõsül.


A bónusszal kapcsolatos egyéb elõírások

A bónusszal járó elõnyök a szerzõdõ személyéhez fûzõdnek.

Ha a biztosítási eseménnyel kapcsolatos kifizetés a Biztosító részére maradéktalanul megtérül, a szolgáltatás nem érinti a bónuszt. Ha a megtérüléskor a szolgáltatás teljesítése miatt a bónuszosztály visszasorolása már megtörtént, a biztosító a megtérülés idõpontját követõ hónaptól a káresemény bekövetkeztekor érvényben volt bónuszosztályt alkalmazza, és az esetleges túlfizetést a következõ díjba (díjrészletbe) beszámítja.

Ha a töréskár-biztosítási szerzõdés nem biztosítási esemény miatti érdekmúlással szûnik meg, a Biztosító a szerzõdõ kérésére igazolást állít ki a szerzõdés megszûnése elõtti azon idõtartamról, amelyet a Biztosító a töréskár-biztosításban a kármentességi díjkedvezmény megállapításánál figyelembe vett.